Inspirujący Skuteczny Nauczyciel

Inspirujący Skuteczny Nauczyciel

logotypy UE

Inspirujący Skuteczny Nauczyciel

Projekt „Inspirujący Skuteczny Nauczyciel" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli Wojcieszowa w zakresie organizacji różnorodnych zajęć dydaktycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich w okresie od 01.10.2013 do 30.06.2014.

Proponowane kursy pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, możliwych do wykorzystania w pracy i życiu codziennym.

Kursy realizowane w ramach projektu:

Nauczyciel ekspertem efektywnego uczenia – zakłada zdobycie aktualnej wiedzy nt. funkcjonowania mózgu w uczeniu się, procesów zapamiętywania oraz nabycie umiejętności organizacji środowiska edukacyjnego, ułatwiającego uczenie się.
Na kursie zostaną poruszone zagadnienia takie jak: mózg w procesie uczenia się, przyswajanie i zapamiętywanie informacji, siatki wiedzy, tworzenie środowiska wspierającego proces uczenia się, równość płci i zagrożenia stereotypami w praktyce szkolnej.

Metodyka kreowania u dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych – pozwala na zdobycie wiedzy oraz wypracowanie kontekstu edukacyjnego do realizacji zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia.
Kurs obejmuje tematy: zasady zdrowego żywienia, zaburzenia w odżywianiu, aktywność fizyczna, równowaga psychiczna, metodyka pracy metodą projektów, równość płci i zagrożenia stereotypami w praktyce szkolnej.

Wykorzystanie technologii cyfrowych w realizacji projektów edukacyjnych – zakres tematyczny kursu obejmuje: podstawy fotografii cyfrowej (np. z wykorzystaniem aparatów w telefonach), metody prezentacji zdjęć, wybrane narzędzia do tworzenia tekstów, prezentacji, filmów oraz wspólnej pracy uczniów nad prezentacjami, mind mapami, metody udostępniania prac w Internecie, metodyka pracy metodą projektów, pomysły na wykorzystanie poznanych narzędzi w uczniowskich projektach edukacyjnych, równość płci i zagrożenia stereotypami w praktyce szkolnej.

Elementy terapii zajęciowej jako narzędzie pracy nauczyciela – na kursie zostaną przedstawione wybrane techniki manualne: odlewy gipsowe, praca z masą solną, decoupage, techniki wykorzystujące materiały papierowe np. quilling; mozaiki, dekoracje na szkle. Dodatkowo zostanie pokazana metodyka pracy metodą projektów i poruszony temat równości płci i zagrożenia stereotypami w praktyce szkolnej.

Projekt „Inspirujący Skuteczny Nauczyciel" realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie „SOBIERADZIK" w Wojcieszowie i Prywatne Centrum Kształcenia Kadr w Jeleniej Górze jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Centrum Językowe PCKK

Kursy języków obcych

Język polski dla obcokrajowców

Realizujemy też kursy dofinansowane ze środków UE dla Pracodawców i pracowników MŚP

- pomagamy przygotować wnioski do programu

Sekretariat PCKK

Sekretariat PCKK
ul. Wolności 29
jest czynny 
pn w godz. 10:00 - 18:00
wt-pt w godz. 8:00 - 16:00

Polecamy

 

LOGO CJPCKK nowe mini
 
CDN PCKK
 
 
 
Złote Myśli